Stadgar

STADGAR FÖR CHRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB

Christinehamns Motorbåtsklubb (CMBK) är en ideell förening öppen för alla. Uppbyggd enligt demokratiska principer med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtliv samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 1

Klubbens ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom:
1. Att tillvarata medlemmarnas intresse i frågor som rör bl.a. andelsbryggor, uppläggningsplatser och övriga båtlivsfrågor.
2. Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
3. Att genom upplysning och information verka för sjösäkerhet, sjövett och gott sjömanskap.
4. Att genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för allas trevnad.
5. Att genom aktivt engagemang via regionala förbund och riksorganisationer föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
6. Att samverka med andra båtklubbar i kontakter med kommunala organ i båtfrågor.
7. Att verka för naturvårdslagarnas efterlevnad.

§ 2

1. Medlemmarnas namn och telefonnummer samt hemvist införes i klubbens matrikel.

2. Till hedersledamot kan väljas person som har gjort sig synnerligen förtjänt inom klubben och dess verksamhet. Hedersledamot föreslås av styrelsen och väljes på ordinarie möte med minst 2/3 majoritet.

§ 3

Medlem som uppsåtligen bryter mot klubbens stadgar, ordningsregler, beslut och syfte eller resterar avgift längre tid än 6 månader kan efter prövning av styrelsen uteslutas.

§ 4

1. Klubbens angelägenheter handläggs av en styrelse som har sitt säte i Kristinehamn.

2. Klubbens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utsett.

§ 5

1. Klubbens styrelse skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter som väljs på årsmötet. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år så att växelvis tre eller fyra ledamöter nyväljes, suppleanterna väljs för en tid av ett år.

2. Av valda ordinarie ledamöter utser årsmötet ordförande och kassör, vilka skall avgå växelvis.

3. Styrelsen är beslutsför då fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal inom styrelsen, äger ordförande utslagsröst.

§ 6
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper väljes på årsmötet två revisorer samt en revisorsuppleant. Revisorerna väljes för en tid av två år sålunda att en av dem årligen nyväljes. Revisorsuppleanten väljes för en tid av ett år.

§ 7
1. På årsmötet väljs klubbmästare och hamnfogde samt övriga funktionärer som kunna erfordras för klubbens verksamhet.

2. Minst en styrelseledamot skall alltid ingå i tillsatta kommittéer.

3. I valberedningen skall ej ingå någon styrelsemedlem.

§ 8
Ordningsregler för klubbens båtuppläggningsplats, bryggor och klubbhus fastställes av styrelsen.

§ 9
1. Klubbens räkenskaper avslutas årligen den 31 december
2. Klubben håller minst två ordinarie möten samt årsmöte. Årsmötet hålles under februari månad.
3. På årsmötet skall års och revisionsberättelserna föredragas och mötet fatta de beslut som dessa kunna föranleda samt välja revisorer, revisorssuppleant, styrelseledamöter och övriga funktionärer samt bestämma medlemsavgifter och övriga avgifter till klubben.

§ 10
1. Klubben kan efter vunnen erfarenhet att den icke vidare är gagnelig, upplösas om två tredjedelar av de röstande på ett ordinarie möte samt årsmötet besluta därom.
2. Vid beslut om klubbens upplösning skall samtidigt beslutas hur klubbens medel skall disponeras varvid desamma dock endast får användas till främjande av båtlivet.

§ 11
Förslag om ändring av dessa stadgar skall vara styrelsen till handa senast en månad före ordinarie möte. För beslut om stadgeändring fordras tvåtredjedels majoritet på ett ordinarie möte samt årsmöte.

STYRELSEN CRISTINEHAMNS MOTORBÅTSKLUBB     2018-12-06