Nyheter

Hjälp önskas i olika projekt. 7 maj, 2021Det kommer att pågå två olika projekt i klubben där vi projektansvariga gärna tar emot hjälp.
1. Projekt på Alvön – Kontakta Anders grund (070-6409771) om du vill hjälpa till.
2. Projekt Målning av kran – Kontakta Anders Hjärpe (070-5281491) om du vill hjälpa till


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen CMBK

Elavbrott Kapurja 7 maj, 2021På grund av ökad elanvändning inom Kapurjaområdet kommer vissa arbeten att utföras för att utöka kapaciteten på eldistributionen. Arbetena kommer att ske under våren- sommaren. Det innebär att skjul och uttagstolpar kommer att vara strömlösa i perioder. Dock ska alla anläggningar hela tiden betraktas som spänningssatt, då strömmen kommer att återinkopplas igen utan förvarning.


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen CMBK

Information om projekt Hisingsbrons farledsavstängning – vår 2021 30 mars, 2021Hej,

Nu är det ett tag sen vi hörde av oss till er, vi hoppas ni har det bra trots rådande omständigheter med pandemin. Vi skriver nu till er som vi hade kontakt med under våren 2020 då vi också arbetade i älven, om ni har fått ändrade kontaktuppgifter eller ser annan part som borde inkluderas i detta mail så är vi tacksamma för att få den uppdaterade  informationen till oss.

Vi har nu kommit så pass långt med arbeten för Hisingsbron i älven att det är dags att uppdatera er på kommande eventuella störningar för er. Förutom omfattande tester av lyftspannet och maskineriet pågår arbeten med ledverk och dykdalber som påverkar framkomligheten i älven under våren.
Vi vill nu informera er om följande arbeten i älven, som även går att läsa om på hisingsbron.se:

Planerade farledsavstängningar fram till 9 maj 

Generellt gäller följande fram till den 9 maj när Hisingsbron öppnar för trafik; bron står i öppet läge med en segelfri höjd på 28 m. Under hela perioden fram till trafikpåsläppet utförs det arbete och tester på lyftspannet vilket innebär att bron kommer att stå i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 m vissa perioder.

Yrkestrafik behöver planera sin resa i god tid och kontakta Kanalcentralen för önskad passage, så att broöppning kan planeras i tid tillsammans med trafikkontorets entreprenör.
Fritidsbåtar som önskar passera när lyftspannet är nere behöver kontakta brovakten på VHS kanal 9 alternativt Kanalcentralen för att begära öppning. När detta är gjort kan man lägga till vid väntbryggorna tills bron öppnar. Beroende på vilka arbeten som pågår samt kommande öppning för yrkestrafik kan det ta upp till 1-2 timmar till broöppning.

Fram till 9 maj är följande farledsavstängningar bokade

  • 29 mars kl. 06.00 till 1 april kl. 06.00: Farleden är stängd förbi Hisingsbron för samtliga båtar dagtid mellan 06.00-19.00. Därefter, mellan kl. 19.00-06.00 är det begränsad fri höjd på 12 m, bron öppnas inte.
  • 12 april kl. 06.00 till 15 april kl. 06.00: Farleden är stängd förbi Hisingsbron för samtliga båtar.
  • 26 april-30 april kl. 06.30-20.30: Farleden öppen med begränsad framkomlighet max bredd på fartygen är satt till 9 m. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan. Mellan kl 20.30-06.30 är det fri maxbredd. Beträffande segelfri höjd under denna tidsperiod står lyftspannet i öppet läge med en segelfri höjd på 28 m och vissa perioder i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 m, beroende på vilka tester som utförs.

Farledsavstängningar efter den 9 maj:

Den 9 maj tas Hisingsbron i bruk för bilar, bussar, gång- och cykeltrafik.

Dock återstår en del arbeten i älven och två farledsavstängningar är inplanerade som det ser ut idag:

  • 10–14 maj kl. 06.30-20.30: Farleden öppen med begränsad bredd på fartygen till 9 meter och segelfri höjd 28 m i öppet läge, dvs vid broöppning och 12 m i nedsänkt läge. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan.
  • 24–28 maj kl. 06.30-20.30: Reservtid om projektet stöter på problem med pålningsarbeten V17 och V19. Besked senast 12 maj huruvida reservtiden eller delar av den kan behöva användas, samma begränsningar blir i få fall som 10-14 maj.

Öppningstider för handelssjöfart (fr.o.m. 9 maj 2021)
Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00
Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

Länkar:


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen CMBK

Förbättringsarbete vid kranen och mastkranen 29 mars, 2021Nu börjar arbetet kring kranen och mastkranen bli klart. Det återstår bara lite målningsarbeten. Under 2020 ersattes trappan till mastkranen med en ramp och en ny brygga/kaj byggdes. Nya fendrar och pollare sattes upp. Under vintern har kajen vid kranen reparerats och gjorts fin. Kostnaderna för detta ligger på ca 35 000 kr.

En kontakt har tagits med Kristinehamns kommun där vi kommit överens om att nedgången till servicebryggan skall göras om. Kommunen kommer att stå för allt materiel och klubben för arbetsinsatsen. När detta är klart riskerar vi inget spring runt kranen när vi håller på med båtlyft.

Ett förtjänstfullt arbete har gjorts av Tomas Karlsson, Anders Hjärpe, Ola Andersson, Anders Grund, Göran Rang, Carl ”Kife” Böwing, Lars Johansson, Arne Svensson och Hasse ”Bagarn” Johansson.


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen CMBK