Ordningsregler

2019-02-12 CMBK
Bilaga 15:1

Christinehamns Motorbåtsklubb CMBK

Ordningsregler gällande Christinehamns motorbåtsklubb och tillhörande områden, såsom Kapurja, klubbstuga och uthamnen på Alvön

1. Inledning samt nytt medlemskap
2. Allmänna ordningsregler
3. Avgifter
4. Försäkringar
5. Klubbhus och uthamn på Alvön
6. Kapurjaområdet
6.1 Låsning
6.2 Sopcontainer, spillolja samt kasserade batterier
6.3 Toaletter
7. Kapurja båtuppläggning
7.1 Berättigande till båtuppläggningsplats
7.2 Regler för båtuppläggningsplats
7.3 Arbetsplikt
7.4 Båttäckningar, ställningar och bockar
7.5 El
7.6 Vatten
7.7 Bil på området
7.8 Båtbygge
8. Utrustning och material
8.1 Upptagningskran
8.2 Hjullastare och vagnar
8.3 Spolplatta
8.4 Mastkran
8.5 Mastställning
9. Sjösättning och upptagning
10. Kranområdet
11. Andelsbryggor

 

1. Inledning och nytt medlemskap

Christinehamns Motorbåtsklubb är en ideell förening för idkande av båtliv.

Föreningen äger området Kapurja med fastighetsbeteckning Kapurja 1 där stugan och uppläggningsplatsen finns. Föreningen har även en uthamn på Alvön där det finns betongbrygga och grillplats.
Medlem blir man genom att anmäla sig till kontaktperson eller genom att anmäla sig via internet på vår hemsida www.cmbk.se samt att man då sätter in medlemsavgiften
på bankgirokonto 5433-6722.

Medlemsavgift som inte är betald efter 1 påminnelse medför att medlemskapet tas bort hos CMBK och SBU utan flera meddelanden till medlemmen.

På Kapurjaområdet har vi mark för vinterförvaring enligt fastställd taxa av båtar tillhörande medlemmar i CMBK. Upplåtelseplatsen förlängnings automatisk med ett år i taget. Vidare finns en hamnanläggning med sjösättningskran, mastkran samt brygga för tillfällig förtöjning. Endast medlemmar äger rätt att utnyttja klubbens tjänster, sjösättnings- och upptagningsutrustningar under iakttagande av klubbens stadgar och ordningsregler.

Dessa ordningsregler har tillkommit för att vi ska ha ett prydligt område runt vårt Kapurja samt att sjösättning och upptagning ska kunna ske så smidigt som möjligt.
Genom att allt arbete utförs ideellt kan kostnaderna för drift, underhåll och skötsel hållas låga. Styrelsen äger rätt att medge undantag från ordningsreglerna.

Inom klubben finns en särskilt utsedd Kapurjaansvarig som tillsammans med medlemmarna i Kapurjasektionen ansvarar för verksamheten.
CMBK sköter all administration gällande Kapurja, där även kran för båtlyft samt mastkran ingår.

2. Allmänna ordningsregler

Inom Kapurjaområdet skall ordning iakttas så att området ger ett prydligt och
välvårdat intryck. Öppen eld eller borttagning av färg med öppen låga, svetsning eller
annan typ av brandfarligt arbete får inte förekomma inom området utan att man
försäkrat sig om brandsäkerhetskrav och vart släckutrustning finns.
Varje båtägare är ansvarig för att hålla sin upplåtelseplats i ordnat och städat skick.
Vid uppsägning av upplåtelseplats ska platsen återställas till ursprungligt skick, gäller även när skjul rivs eller monteras ned. Vid överlåtelse av medlemmars skjul ska CMBK:s styrelse/Kapurjaansvarige meddelas med nya ägarens namn och adress.
Medlem som medför barn inom området ska hålla dessa under uppsikt eftersom området inte är lämpligt som lekplats. Båtägare/medlem som på ett eller annat sätt utnyttjar klubbens område, utrustning eller material är skyldig att respektera de särskilda föreskrifter som styrelsen från fall till fall kan komma att utfärda. Dessa anslås på anslagstavlan på klubbhuset.

3. Avgifter

Medlemsavgiften och övriga avgifter som hör till Kapurja skickas på en
sammanställd faktura och ska betalas i förskott innan båt placeras på området.
Avgiften för upplåtelseplats skall vara betald enligt gällande avtal. Vid behov ska
kvitto för uppställningsplats på Kapurja kunna uppvisas för kranföraren.

4. Försäkringar

Båtägare som utnyttjar klubbens serviceanordningar som båtlyftkran, mastkran,
uppläggningsplats etc. skall ha gällande ansvarsförsäkring som täcker vad han enligt
lag kan bli skyldig ersätta för skador han åsamkar tredje person i händelse av ägare,
brukare eller förvarare av båten.

För båtar som utnyttjar båtlyftkranen, mastkranen eller annan klubbägd utrustning
skall dessutom gällande försäkring för slipskada finnas (innefattande skador som
kan uppkomma vid sjösättning, torrsättning och medan båten står på land eller slip)
I förekommande fall ska försäkringsbevis kunna visas.

Christinehamns Motorbåtsklubb är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) vilket bl.a.
medför att medlemmarna har rätt att teckna försäkring i båtorganisationens eget
försäkringsbolag Svenska Sjö.
I försäkringsfrågor kontaktas klubbens försäkringsansvarige.

5. Klubbhus

CMBK är ägare av stugan som står på området Kapurja. Styrelsen ansvarar
tillsammans med stugkommittén för hur klubbstugan utnyttjas. Medlemmar kan
nyttja stugan för kurser, sammanträden eller annan sammankomst som berör
och/eller främjar klubbverksamheten.
Medlem kan även nyttja stugan för privata arrangemang under vintersäsongen
1/10 till 15/4. Klubbstugan är utrustad med kodlås.
Taggbricka för att få tillgång till stugan finns att köpa av matrikelansvarig enligt fastställd
taxa. Klubbstugan skall alltid vara låst när ingen vistas i lokalen. Den som sist lämnar
lokalen tillser att dörrar och fönster är låsta och belysning släckt.
Klubblokal och pentry skall lämnas i städat skick, porslin diskat, spis och bänk
avtorkade och sopor tömda.

RÖKNING ÄR FÖRBJUDEN I KLUBBSTUGAN

Uthamnen på Alvön består av en betongbrygga i skyddat läge samt förtöjningsbojar
och ett antal bord. Hela området är ett naturreservat och detta ska beaktas. I närheten
av bryggan finns kommunal TC.

6. Kapurjaområdet

6.1 Låsning

Kapurjaområdet är avstängt med bom för obehörig trafik, där bommen alltid ska var
stängd och låst. Den som har plats på Kapurja och vill ha tillgång till området kan kontakta
matrikelansvarige för att köpa nyckelbricka/tagg enligt fastställd taxa.

Observera att snöröjning på Kapurjaområdet är ett krav från brandmyndigheten i
händelse av brand. Området halkbekämpas inte.

6.2 Sopcontainer, spillolja och begagnade batterier

På Klubbområdet finns en miljöstation. Varje medlem ansvarar för att avfall som inte har
speciellt uppsamlingskärl deponeras på rätt sätt. Spillolja ska hällas i därför avsedd behållare
i miljöstationen. Färger och andra lösningsmedel ska placeras i för ändamålet avsedd
behållare. Begagnade batterier ska placeras i separat uppmärkt uppsamlingslåda.
Skräpcontainer avsedd för grovsopor finns uppställd invid miljöstationen, vilken endast är
avsedd för grovsopor från Kapurja. Byggavfall i samband med skjulbygge eller annat får inte
slängas i skräpcontainern.

6.3 Toalett

Toalett finns endast i CMBK:s klubbstuga. En toalett från utsidan och en inne i stugan.
För att kunna använda dessa krävs medlemskap i CMBK och att man köper tagg
eller fjärrkontroll, vilket kan köpas hos CMBK:s matrikelansvarige eller bomansvarig enligt
fastställd taxa.

7. Båtuppställning

7.1 Berättigande till båtuppläggningsplats.

Endast medlemmar i CMBK är berättigade till båtuppställningsplats.
Kapurjaansvarig lämnar ut uppställningsplats för vinterförvaring av båt till medlemmarna
efter medlemmens ansökan. Platsantalet är begränsat, där CMBK tillämpar kölista vid behov.
Lösbåtsplatser får inte hyras ut i andra hand annat än vid godkännande från
Kapurjaansvarig eller CMBK:s styrelse. Missbruk kan medföra att medlem fråntas
rätten till uppställningsplats. Lösbåtsplats som inte ska utnyttjas ska sägas upp till
Kapurjaansvarig enl. gällande arrendeavtal. Om uppsägning inte sker är
platsinnehavaren skyldig att betala fastställd avgift även om platsen inte används.
Plats där avgiften inte är betald den 1:e september är förverkad, även om
platsen inte är uppsagd.

7.2 Regler för båtuppläggningsplats

Avgift för båtuppställningsplats debiteras efter platsens yta.
Samtliga avgifter fastställs på CMBK:s årsmöte.
Samtliga upplåtelseplatser har ett specifikt platsnummer, vilket ska framgå vid varje
plats. Kapurjaansvarig tillsammans med hamnfogde kan i vissa fall vara tvungna att
byta platser p.g.a. olika omständigheter.
Båtvagnar och täckställningar ska vara märkta med platsnummer.

Brandgator får inte blockeras med vagnar, båtar eller annan utrustning.
Det åligger varje platsinnehavare att hålla sin plats ren från skräp och sly.
Enligt statens brandnämnd 1983:5 ska gräs, sly och annan växtlighet hållas borta
eller kortklippt. Skjul där det finns gasolflaskor ska märkas på utsidan med godkänd
skylt för gasol.
Ingen uppställning av båtvagnar förutom medlemmar med upplåtelseplats är tillåten
på Kapurja, vilket även gäller under sommarhalvåret. Båtvagnar som inte är märkta
kommer att förpassas från området, kostnader kommer då att debiteras ägaren.

7.3 Arbetsplikt

Medlem i CMBK som har plats för vinterförvaring eller skjul på Kapurja ska fullgöra en
årlig personlig arbetsplikt. Genom styrelsens försorg i samråd med Kapurjasektionen ska
medlem ges två tillfällen att under säsongen fullgöra sin arbetsplikt genom att delta vid minst
ett tillfälle, höst eller vår. Datum för arbetsdagar anges i matrikeln samt på hemsidan
www.cmbk.se Avprickning sker mot lista för kontroll. Medlem som har plats och
uteblir från båda tillfällena kommer att debiteras ett fastställt belopp i samband med
årsavgiften. Befrielse från avgift kan endast beslutas av styrelsen som också avgör
vilka kategorier av prestationer som godkänns som utförd arbetsplikt.

7.4 Båttäckningar, ställningar och bockar
Se bilaga 15:2

Varje båtägare ansvarar för att pallbockar och liknande anordningar uppfyller
rimliga säkerhetskrav. Övertäckning av båt skall arrangeras så att ingen skada sker
på annan egendom inom området.
Vagnar och annan pallning som inte är märkt kommer att förpassas från området.
Båtvagnar får inte förvaras på Kapurja om inte upplåtelseavtal är tecknat.
Vid uppförande av båt/presenningsskjul ska av kommunen och CMBK fastställda
krav och bestämmelser uppfyllas.
Det åvilar alltid ägaren att förvissa sig om gällande regler och bestämmelser.
Båt/presenningsskjul får endast uppföras på platser anvisade av CMBK:s styrelse eller
Kapurjaansvarige och får inte påbörjas innan bygganmälan gjorts till Kristinehamns
kommun. Ställningar som förfaller eller av annan anledning utgör någon form av risk
för skada på annans egendom eller skada på person kommer av styrelsen att åläggas
att plockas ned eller rivas. Om inte åtgärd sker från ägaren kommer CMBK
att ombesörja borttagning där debitering sker till ägaren.

OBS: CMBK:s Kapurjasektion samt traktor/kranförare har rätt att neka att
befatta sig med båt där vagga, bockar etc. inte uppfyller krav på lämplighet,
håll fast het och funktion.

7.5 El

Alla medlemmar med båt upplagd på Kapurja har i mån av tillgång rätt till el med
upp till 100 kWh/år. Förbrukningen ingår i grundavgiften för upplåtelseplats på Kapurja.
Eluppvärmning för t.ex. avfuktning båt, behaglig arbetstemperatur vid
rustning är inte tillåtet. Kontinuerlig elanslutning är inte tillåten. Vid laddning av
batteri får elström vara inkopplad under max 3 dygn där alltid krav på
datummärkning med utmärkning på kabel gäller. Kabel som är ansluten ska hängas
upp och får inte ligga på marken. Huvudströmbrytare på skjul som inte har elmätare
ansluten ska vara avstängda när strömmen inte används. Elkablar som används ska vara
avsedda för utomhusbruk och får inte vara anslutna nattetid utan särskilt tillstånd.

Elcentral inklusive elmätare i båt/presenningskjul ägs av CMBK, centralen skall alltid vara
monterad och installerad genom klubbens försorg.De medlemmar som har
båt/presenningskjul kommer vid inkopplandet av elcentral debiteras en egenavgift,
kostnaden är fastställd av CMBK:s styrelse. Inkopplande av elcentral är obligatorisk i
samtliga skjul.Samtliga skjul som har egen elanläggning från elcentral ansvarar själva
för att anläggningens elsäkerhet fortlöpande kontrolleras enligt krav i
starkströmsförordning 2009:22. Elinstallationsarbeten i anläggningen får endast utföras
av behörig elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av behörig elinstallatör
enligt elinstallatörsförordning 1990:806.

Båt och presenningskjul med av CMBK inkopplade elmätare har fri användning av
el. Kostnaden för elförbrukning debiteras ägaren till gällande eltaxa.

Det är (enligt gällande lagstiftning) absolut förbjudet att göra ingrepp på klubbens
elinstallationer. Vid fel ska någon ur elsäkerhetsgruppen kontaktas.
Kabel som är ansluten utan tillstånd dras ur utan att något ansvar tas av CMBK:s
styrelse för vad som är anslutet i båten

OBS! styrelsen frånsäger sig allt ansvar gällande skador som sker på grund av
frånkopplad ström eller skador på grund av ex. elavbrott

7.6 Vatten

Kommunalt vatten finns att tillgå på Kapurjaområdet förutom under vinterhalvåret.
Delar av slangarna ligger ovan jord vilket innebär att vattnet måste stängas av under
kalla årstiden för att undvika frysskador. Avstängning görs i klubbstugan.
Ett antal vattenposter med standardkoppling finns uppsatta. Se alltid till att vattnet
stängs av efter användande av vattenpost. Vid fel ska vattenansvarig kontaktas.

7.7 Bil på området

För att uppfylla räddningsverkets krav på fria utfartsvägar ska bilar inom området
parkeras på sådant sätt att inga hinder finns för eventuella räddningsfordon.

7.8 Båtbyggnad
Kapurja är inte avsett att användas vid självbyggen. Om medlem har önskemål om
sådant arbete skall särskilt tillstånd från styrelsen begäras och ett särskilt avtal
upprättas. Av avtalet skall framgå byggtid, markdisposition, avgifter för
elförbrukning samt regler rörande brandsäkerhet, städning m.m.

8. Utrustning och material

8.1 Upptagningskran

Klubben äger en fast upptagningskran. För beställning av sjösättning och upptagning
skall bokning göras via vår hemsida www.cmbk.se bokning båtlyft där särskild
inloggning krävs, se hemsida www.cmbk.se
Vid bokning av tider skall alltid bokning göras från första bokningsbara tid, så att
kranförare får ett sammanhängande arbetspass, annat accepteras inte.
Om inte medlemmen har tillgång till hemsida kan hamnfogde/traktor/kranförare kontaktas
för bokning av båtlyft. Lista för båtlyft finns på vår anslagstavla samt hemsida.

8.2 Hjullastare, traktor och vagnar

Hjullastaren får endast användas av utbildade personer med behörighet och giltigt körtillstånd.
CMBK:s maskiner får inte brukas utanför Kapurjaområdet annat än vid speciella
tillfällen, ex arbete vid någon av CMBK:s anläggningar eller service på annan plats.
Vid fel eller problem med maskiner kontaktas ansvarig för traktor och traktorskjul.

8.3 Spolplatta

Tvättning under vattenlinjen får endast ske på spolplattan som är belägen i direkt anslutning
till kranområdet. Tvättanläggningen ägs och drivs av Kristinehamns kommun, vilket innebär
att kostnader för tvätt/rengöring är fastställt av kommunen och betalas direkt till kommunen
via kortläsare.
OBS att det är absolut förbjudet att använda egen eller CMBK:s högtryckstvätt
vid tvätt av båt på spolplattan.

8.4 Mastkran

Mastkranen används på brukarens egen risk. Brukaren skall vid användande
kontrollera att inga felaktigheter finns på mastkranen som kan äventyra säkerheten.
Mastkranen är låst, nyckel finns i klubbhuset. Master får inte läggas upp inom
kranområdet utan skall omgående efter namnmärkning placeras på därför avsett ställe.
Om felaktigheter upptäcks skall dessa anmälas till ansvarig för kran och tillbehör.

8.5 Mastställning

Vid mastställningen som för närvarande är placerad vid nedre plan får medlem i CMBK som har uppställningsplats på området förvara sin mast. Före placering i stället måste spridare demonteras samt stående och löpande gods najas. Master skall vara märkta med ägarens namn för att få förvaras i maststället.

9. Sjösättning och upptagning

KRAV: Båt som ska lyftas måste vara försäkrad och får väga MAX 10 Ton.
Sjösättning och upptagning beställs enligt meddelande i årsprogram eller info som
finns på hemsidan www.cmbk.se eller kranförarlista som är anslagen på klubbhusets
anslagstavla. Listan innehåller alla de funktionärer från CMBK som har utbildning
och tillstånd att lyfta båtar i kranen samt körtillstånd för hjullastare.
Innehavare av krannyckel är skyldig att vid lyft av båt inkassera fastställd taxa samt bokföra
alla lyft och redovisa till CMBK:s kassör. Lista för redovisning finns på www.cmbk.se
eller hos den bokningsansvarige. Vid skada på båt, haveri eller andra fall där snabb hjälp
behövs kan personer på kranlistan anlitas för lyfthjälp.

10. Kranområdet

Intill kran och mastkran finns plats för tillfällig förtöjning. Hela träbryggan innanför
kranen tillhör CMBK och är avsedd att användas för tillfällig förtöjning förutom
hörnet som är avsett för Sjöräddningsbåten VICTORIA

11. Andelsbryggor

I CMBK finns 8 bryggföreningar med andelsplatser där varje brygga/bryggförening
har egen ekonomi och egen styrelse. Bryggorna har grindar, ström och vatten.
Platserna administreras av varje bryggförening. Medlemskap i CMBK är ett krav både för att
stå i bryggkö, köpa andelsplats eller för att ha rätt till att nyttja plats på någon av bryggorna.

Representanter från varje bryggstyrelse och huvudstyrelsen träffas
minst en gång per år för att se över bryggstadgarna, att de efterföljs och eventuellt införa
förändringar.

CMBK:s styrelse