Ordningsregler

2023-09-24 CMBK 

Christinehamns Motorbåtsklubb CMBK

Ordningsregler gällande Christinehamns motorbåtsklubb och tillhörande områden, såsom Kapurja, klubbstuga och uthamnen på Alvön 

Christinehamns Motorbåtsklubb CMBK.

1.      Inledning och nytt medlemskap.

2.      Allmänna ordningsregler.

3.      Avgifter.

4.      Försäkringar.

5.      Klubbhus.

6.      Kapurjaområdet.

6.1 Låsning.

6.2 Sopcontainer, spillolja och begagnade batterier.

6.3 Toalett.

7.      Båtuppställning.

7.1 Berättigande till båtuppläggningsplats.

7.2 Regler för båtuppläggningsplats.

7.3 Arbetsplikt.

7.4 Båttäckningar, ställningar och bockar.

7.5 EL.

7.6 Vatten.

7.7 Bil på området.

7.8 Båtbyggnad.

8.      Utrustning och material

8.1 Upptagningskran.

8.2 Hjullastare, traktor och vagnar.

8.3 Spolplatta.

8.4 Mastkran.

9.      Sjösättning och upptagning.

10.   Kranområde.

11.   Andelsbryggor.
1.     Inledning och nytt medlemskap

Christinehamns Motorbåtsklubb är en ideell förening för idkande av båtliv. 

Medlemskap beviljas endast för privatpersoner. Kommersiell verksamhet får inte bedrivas inom Kapurjaområdet.

Som medlem välkomnar vi dig som förstår och stödjer idén med en allmännyttig ideell förening som ska främja båtlivet. Som medlem måste du vilja bidra med dina kunskaper, erfarenheter och arbetsinsatser. Medlemskapet förutsätter att du kan och vill bidra med detta och inte bara betala medlemsavgifter.

Föreningen äger området Kapurja med fastighetsbeteckning Kapurja 1 där klubbstuga och

uppläggningsplatser finns. Föreningen har även en uthamn på Alvön där det finns betongbrygga och grillplats.

Ansökan om medlemskap görs via vår hemsida www.cmbk.se under fliken Medlemmar/Ansökan om medlemskap.

Avgifter som inte är betalda efter påminnelser kan medföra uteslutning. Ref. klubbens stadgar enligt §3

På Kapurjaområdet finns plats för vinterförvaring enligt fastställd taxa av båtar tillhörande medlemmar i CMBK. Avtalet för upplåtelseplatsen förlängs automatisk med ett år i taget om inte uppsägning av platsen skett senast tre månader innan avtalstidens utgång.

Klubben tillhandahåller en hamnanläggning med sjösättningskran och mastkran. Endast medlemmar äger rätt att utnyttja klubbens anläggningar och tjänster, sjösättning, transporter och upptagningsutrustningar under iakttagande av klubbens stadgar och ordningsregler.

Dessa ordningsregler har tillkommit för att vi ska ha ett prydligt område runt vårt Kapurja samt att sjösättning och upptagning ska kunna ske så smidigt som möjligt. Genom att allt arbete utförs ideellt kan kostnaderna för drift, underhåll och skötsel hållas låga. Styrelsen äger rätt att medge undantag från ordningsreglerna.

Inom klubben finns en särskilt utsedd Kapurjaansvarig som tillsammans med medlemmarna i Kapurjasektionen ansvarar för verksamheten. CMBK sköter all administration gällande Kapurja, där även kran för båtlyft samt mastkran ingår.

För att förhindra att stölder och skadegörelse sker på våra båtar och skjul har CMBK:s styrelse beslutat att medlemmar som äger bryggplats vid någon av andelsbryggorna eller har upplåtelseplats som hyrs på Kapurjaområdet ska ingå i klubbens vaktrutiner. Vaktgång sker vid andelsbryggorna under sommarsäsongen och Kapurjaområdet under vinterhalvåret.

OBS: Om man får förhinder vid den tid som man blivit anvisad att gå bevakning är det ägaren till båtplats på andelsbrygga eller den som hyr upplåtelseplats som är skyldig att gå/ordna med vaktgång. Vaktgång sker efter speciell vaktlista som upprättas för andelsbryggorna, både CMBK och CSS medlemmar deltar i bevakningen.

Vaktlista för Kapurja gäller endast för de medlemmar som har upplåtelseplats för vinterförvaring på Kapurja.

2.    Allmänna ordningsregler

Inom Kapurjaområdet skall ordning iakttas så att området ger ett prydligt och välvårdat intryck.

Öppen eld eller borttagning av färg med öppen låga, svetsning eller annan typ av brandfarligt arbete får inte förekomma inom området utan att man försäkrat sig om brandsäkerhetskrav och vart släckutrustning finns. Hänvisning: Regler för heta arbeten.

Varje båtägare är ansvarig för att hålla sin upplåtelseplats i ordnat och städat skick. Vid uppsägning av upplåtelseplats ska platsen återställas till ursprungligt skick, gäller även när skjul rivs eller monteras ned. Vid överlåtelse av medlemmars skjul ska CMBK:s styrelse/Kapurjaansvarig meddelas med nya ägarens namn och adress.

Medlem som medför barn inom området ska hålla dessa under uppsikt eftersom området inte är lämpligt som lekplats. Båtägare/medlem som på ett eller annat sätt utnyttjar klubbens område, utrustning eller material är skyldig att respektera dessa ordningsregler som finns på vår hemsida www.cmbk.se.

OBS RÖKNING ÄR FÖRBJUDEN I KLUBBENS SAMTLIGA LOKALER

3.    Avgifter

Faktura för medlemsavgiften skickas under januari månad, andra avgifter och Kapurjaavgift skickas på separat faktura under juni månad. Fakturerad avgift skall vara betald innan något arbete åt medlem kan utföras.Vid behov ska kvitto för uppställningsplats på Kapurja kunna uppvisas för kranföraren eller traktorförare.

4.    Försäkringar

Båtägare som utnyttjar klubbens serviceanordningar som båtlyftkran, mastkran, uppläggningsplats etc. skall ha gällande ansvarsförsäkring som täcker vad han enligt lag kanbli skyldig ersätta för skador han åsamkar tredje person i händelse av ägare, brukare eller förvarare av båten.

För båtar som utnyttjar båtlyftkranen, mastkranen eller annan klubbägd utrustning skall dessutom gällande försäkring för slipskada finnas(innefattande skador som kan uppkomma vid sjösättning, torrsättning och medan båten står på land eller slip) I förekommande fall ska försäkringsbevis kunna visas. 

Christinehamns Motorbåtsklubb är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) vilket bl.a. medför att medlemmarna har rätt att teckna försäkring i båtorganisationens eget försäkringsbolag Svenska Sjö.

I försäkringsfrågor kontaktas klubbens försäkringsansvarige.

5.    Klubbhus

CMBK är ägare av stugan som står på området Kapurja. Styrelsen ansvarar tillsammans med stugkommittén för hur klubbstugan utnyttjas. Medlemmar kan nyttja stugan för kurser, sammanträden eller annan sammankomst som berör och/eller främjar klubbverksamheten. Medlem kan även nyttja stugan för privata arrangemang efter godkännande av stugkommittén.

Klubbstugan är utrustad med kodlås. Taggbricka för att få tillgång till stugan finns att köpa av matrikelansvarig enligt fastställd taxa. Klubbstugan skall alltid vara låst när ingen vistas i lokalen.

Den som sist lämnar lokalen tillser att dörrar och fönster är låsta och belysning släckt. Klubblokal och pentry skall lämnas i städat skick, porslin diskat, spis och bänk avtorkade och sopor tömda.

Uthamnen på Alvön består av en betongbrygga i skyddat läge samt förtöjningsbojar och ett antal bord. Hela området är ett naturreservat och detta ska beaktas. I närheten av bryggan finns kommunal TC.

6.    Kapurjaområdet

6.1 Låsning

Kapurjaområdet är avstängt med bom för obehörig trafik, där bommen som regleras med tagg eller fjärrkontroll alltid ska vara stängd. Den som har plats på Kapurja och vill ha tillgång till området kan kontakta matrikelansvarige för att köpa nyckelbricka/tagg enligt fastställd taxa. 

Snöröjning av Kapurjaområdet sker vid behov. Detta är krav från räddningstjänsten.

Halkbekämpning på området sker inte.

6.2 Sopcontainer, spillolja och begagnade batterier

På Klubbområdet finns en miljöstation. Varje medlem ansvarar för att avfall som inte har speciellt uppsamlingskärl deponeras på rätt sätt. Spillolja ska hällas i därför avsedd behållare i miljöstationen. Färger och andra lösningsmedel ska placeras i för ändamålet avsedd behållare. Begagnade batterier ska placeras i separat uppmärkt uppsamlingslåda. Metallskrot ska placeras i uppsamlingslåda för metall. Skräpcontainer avsedd för grovsopor finns uppställd invid miljöstationen, vilken endast är avsedd för grovsopor från Kapurja. Byggavfall i samband med skjulbygge eller annat får inte slängas i skräpcontainern. Hushållsavfall skall placeras i därför avsedda kärl.

6.3 Toalett


Toalett finns endast i CMBK:s klubbstuga. En toalett från utsidan och en inne i stugan. För att kunna använda dessa krävs medlemskap i CMBK och att man köper tagg eller fjärrkontroll, vilket kan köpas hos CMBK:s matrikelansvarige eller bomansvarig enligt fastställd taxa.

7.    Båtuppställning

7.1 Berättigande till båtuppläggningsplats.

Endast medlemmar i CMBK är berättigade till båtuppställningsplats. Kapurjaansvarig lämnar ut uppställningsplats för vinterförvaring av båt till medlemmarna efter medlemmens ansökan till klubben. Platsantalet är begränsat, där CMBK tillämpar kölista vid behov. Lösbåtsplatser får inte hyras ut i andra hand annat än vid godkännande från Kapurjaansvarig eller CMBK:s styrelse. Missbruk kan medföra att medlem fråntas rätten till uppställningsplats. Lösbåtsplats som inte ska utnyttjas ska sägas upp till Kapurjaansvarig enl. §1  

För uppställningsplats på Kapurja upprättas arrendeavtal.

Plats där avgiften inte är betald den 1:e september är förverkad, även om platsen inte är uppsagd.

7.2 Regler för båtuppläggningsplats

Avgiftför båtuppställningsplats debiteras för period 1: a september till 31 augusti. Avgift betalas efter platsens fastställda yta. Samtliga avgifter fastställs på CMBK:s årsmöte. Upplåtelseplatserna har ett specifikt platsnummer, vilket ska framgå vid varje plats. Kapurjaansvarig tillsammans med hamnfogde kan i vissa fall vara tvungna att byta platser p.g.a. olika omständigheter. Båtvagnar och täckställningar ska vara märkta med platsnummer och/eller namn.

Brandgator får inte blockeras med vagnar, båtar eller annan utrustning. 

Det åligger varje platsinnehavare att hålla sin plats ren från skräp och sly. Enligt statens brandnämnd 1983:5 ska gräs, sly och annan växtlighet hållas borta eller kortklippt. Skjul där det finns gasflaskor ska märkas på utsidan med godkänd skylt för gas. Ingen uppställning av båtvagnar förutom medlemmar medupplåtelseplats är tillåten på Kapurja, vilket även gäller under sommarhalvåret. Båtvagnar som inte är märkta kan komma att förpassas från området, kostnaden kommer då att debiteras ägaren.

För att båtvagnar skall få förvaras på Kapurjaområdet krävs att ägaren erhållit upplåtelseplats och erlagt avgift för platsen.

OBS:

CMBK:s Kapurjasektion samt traktor/kranförare har rätt att neka att befatta sig med

båt där båtvagnar, vaggor, bockar etc. inte uppfyller krav på lämplighet, hållfasthet och

funktion.

Båtar som av olika anledningar inte sjösätts och blir kvar på land under flera år, kommer att utredas angående orsak. Styrelsen äger rätt att påföra extraavgifter för dessa båtar efter beslut av årsmötet.

7.3 Arbetsplikt

Medlem i CMBK som har plats för vinterförvaring eller skjul på Kapurja ska fullgöra en årlig personlig arbetsplikt. Genom styrelsens försorg i samråd med Kapurjasektionen ska medlem ges två tillfällen att under säsongen fullgöra sin arbetsplikt genom att delta vid minst ett tillfälle, höst eller vår. Datum för arbetsdagar anges i matrikeln på hemsidan www.cmbk.se Avprickning sker mot lista för kontroll. Medlem som har plats och uteblir från båda tillfällena kommer att debiteras ettfastställt belopp i samband med årsavgiften. Befrielse från avgift kan endast beslutas av styrelsen som också avgör vilkakategorier av prestationer som godkänns som utförd arbetsplikt.

7.4 Båttäckningar, ställningar och bockar

Varje båtägare ansvarar för att pallbockar och liknande anordningar uppfyller rimliga säkerhetskrav. Övertäckning av båt skall arrangeras så att ingen skada sker på annan egendom inom området. Övertäckning skall vara hel och väl fastsurrad. Vagnar och annan pallning som inte är märkt kan komma att förpassas från området.

Vid uppförande av båt/presenningsskjul ska av kommunen och CMBK fastställda krav och bestämmelser uppfyllas. Det åvilar alltid ägaren att förvissa sig om gällande regler och bestämmelser. 

Båt/presenningsskjul får endast uppföras på platser anvisade av Kapurjaansvarig och får inte påbörjas innan bygganmälan gjorts till Kristinehamns kommun. Ställningar som förfaller eller av annan anledning utgör någon form av risk för skada på annans egendom eller skada på person kommer av styrelsen att åläggas att plockas ned eller rivas. Om inte åtgärd sker från ägaren kommer CMBK att ombesörja borttagning där debitering sker till ägaren.

7.5 EL

Alla medlemmar med båt upplagd på Kapurja har i mån av tillgång rätt till el med upp till

100 kWh/år. Förbrukningen ingår i grundavgiften för upplåtelseplats på Kapurja. Eluppvärmning för t.ex. avfuktning båt, behaglig arbetstemperatur vid rustning är inte tillåtet. Kontinuerlig elanslutning är inte tillåten. Vid laddning av batteri får elström vara inkopplad under max 3 dygn där alltid krav på datummärkning med utmärkning på kabel gäller. Kabel som är ansluten ska hängas upp och får inte ligga på marken. Huvudströmbrytare på skjul som inte har elmätare ansluten ska vara avstängda när strömmen inte används. Elkablar som används ska vara avsedda för utomhusbruk och får inte vara anslutna nattetid utan särskilt tillstånd.

Elcentral inklusive elmätare i båt/presenningskjul ägs av CMBK, centralen skall alltid vara monterad och installerad genom klubbens försorg.  De medlemmar som har båt/presenningskjul kommer vid inkopplandet av elcentral debiteras en egenavgift, kostnaden är fastställd av CMBK:s styrelse. Inkopplande av elcentral är obligatorisk isamtliga skjul.   Samtliga skjul som har egen elanläggning, från anslutningspunkt i elcentral ansvarar innehavaren själv för att anläggningens elsäkerhet fortlöpande kontrolleras enligt krav som framgår av Elsäkerhetslagen 2016:732 och Elsäkerhetsförordningen 2017: 218, samt av Elsäkerhetsverket meddelade tillämpliga föreskrifter. Elinstallationsarbeten i anläggningen får endast utföras av behörig elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av behörig elinstallatör enligt gällande krav som framgår av samma regelverk.

Båt och presenningskjul med av CMBK inkopplade elmätare har fri användning av el. Kostnaden för elförbrukning debiteras ägaren två tillfällen per år enl. gällande eltaxa framtagen enl. särskild beräkningsmodell.

Det är (enligt gällande lagstiftning) absolut förbjudet att göra ingrepp på klubbens elinstallationer. Vid fel ska någon ur elsäkerhetsgruppen kontaktas. Kabel som är ansluten utan tillstånd dras ur utan att något ansvar tas av CMBK:s styrelse för vad som är anslutet i båten

OBS! styrelsen frånsäger sig allt ansvar gällande skador som sker på grund av frånkopplad ström eller skador på grund av ex. elavbrott.

7.6 Vatten

Kommunaltvatten finns att tillgå på Kapurjaområdet förutom under vinterhalvåret. Delar av slangarna ligger ovan jord vilket innebär att vattnet måste stängas av under kalla årstiden för att undvika frysskador. Avstängning görs i klubbstugan. Ett antal vattenposter med standardkoppling finns uppsatta. Se alltid till att vattnet stängs av efter användande av vattenpost. Vid fel ska vattenansvarig kontaktas.

7.7 Bil på området

För att uppfylla räddningsverkets krav på fria utfartsvägar ska bilar inom området parkeras på sådant sätt att inga hinder finns för eventuella räddningsfordon. 

På området gäller begränsad hastighet.

OBS laddning av elbilar på Kapurjaområdet är inte tillåtet.

7.8 Båtbyggnad

Kapurja är inte avsett att användas vid självbyggen. Om medlem har önskemål om sådant arbete skall särskilt tillstånd från styrelsen begäras och ett särskilt avtal upprättas. Av avtalet skall framgå byggtid, markdisposition, avgifter för elförbrukning samt regler rörande brandsäkerhet, städning m.m. 

8.    Utrustning och material

8.1 Upptagningskran

Klubben äger en fast upptagningskran. För beställning av sjösättning och upptagning skall bokning göras via vår hemsida www.cmbk.se bokning av båtlyft där särskild inloggning krävs, se hemsida www.cmbk.se Vid bokning av ordinarie tider skall alltid bokning göras från första bokningsbara tid, så att kranförare får ett sammanhängande arbetspass, annat accepteras inte. 

Om inte medlemmen har tillgång till hemsida kan hamnfogde/traktor/kranförare kontaktas för bokning av båtlyft. Lista för båtlyft finns på vår anslagstavla samt hemsida. 

När båtlyft som utförs utanför ordinarie fastställda tider, tas en extra avgift ut, avgiften fastställs av årsmötet.

Vid vissa tillfällen kan specifika händelser uppstå, som t.ex. inpassning båt mot ny vagn mm.

Vid sådan händelse skall hamnfogden kontaktas för att godkänna arbetet.

Extra avgift kan tas ut i samband med att kranen är blockerad.

Klubbens kran får inte användas i samband med reparationer av båtskrov, propelleraxlar, drev eller dylikt. Vid tillfällen som båt behöver repareras lyfter man upp och ställer båten på vagn som kan dras undan från själva kranen, så att andra kan nyttja möjligheten att lyfta.

Sjöräddningen äger rätt att med behörig kranförare lyfta nödställd båt.

Utnyttjande av kranen i kommersiellt syfte är inte tillåtet.

8.2 Hjullastare, traktor och vagnar

Hjullastaren får endast användas av utbildade personer med behörighet och giltigt körtillstånd.

CMBK:s maskiner får inte brukas utanför Kapurjaområdet annat än vid speciella tillfällen, ex arbete vid någon av CMBK:s anläggningar eller service på annan plats. Vid fel eller problem med maskiner kontaktas ansvarig för traktor och traktorskjul.

8.3 Spolplatta

Tvättning under vattenlinjen får endast ske på spolplattan som är belägen i direkt anslutning till kranområdet. Tvättanläggningen ägs och drivs av Kristinehamns kommun, vilket innebär att kostnader för tvätt/rengöring är fastställt av kommunen och betalas direkt till kommunen via kortläsare.

OBS att det är absolut förbjudet att använda egen eller CMBK:s högtryckstvätt vid tvätt av

båt på spolplattan.

8.4 Mastkran

Mastkranen används på brukarens egen risk. Brukaren skall vid användande kontrollera att inga felaktigheter finns på mastkranen som kan äventyra säkerheten. Mastkranen är låst, nyckel finns i klubbhuset. Master får inte läggas upp inom kranområdet utan skall omgående efter platsmärkning placeras på därför avsett ställe. Om felaktigheter upptäcks skall dessa anmälas till ansvarig för kran och tillbehör. 

9.    Sjösättning och upptagning

KRAV: Båt som ska lyftas måste vara försäkrad och får väga MAX 10 Ton.

Sjösättning och upptagning beställs enligt meddelande i årsprogram eller info som finns på hemsidan www.cmbk.se eller kranförarlista som är anslagen på klubbhusets anslagstavla. Listan innehåller alla de funktionärer från CMBK som har utbildning och tillstånd att lyfta båtar i kranen samt körtillstånd för hjullastare. Innehavare av krannyckel är skyldig att vid lyft av båt inkassera fastställd taxa samt bokföra alla lyft och redovisa till CMBK:s kassör. Lista för redovisning finns på www.cmbk.se eller hos den bokningsansvarige. Vid skada på båt, haveri eller andra fall där snabb hjälp behövs kan personer på kranlistan anlitas för lyfthjälp.

10. Kranområde

CMBK arrenderar marken vid kranområdet, där lyftkran och mastkran finns, av Kristinehamns kommun. Allt arbete som sker vid kranområdet är betraktat som arbetsområde där det vid arbete vid kranen är förbjudet att vistas för annan än de som arbetar med båtlyft.

11. Andelsbryggor

Det finns 8 st. bryggföreningar som är knutna till CMBK med andelsplatser där varje brygga/bryggförening har egen ekonomi och egen styrelse. Bryggorna har grindar, ström och vatten. Platserna administreras av varje bryggförening. Medlemskap i CMBK är ett krav både för att köpa andelsplats eller för att ha rätt till att nyttja plats på någon av bryggorna. (gäller även vid uthyrning i andra hand)Representanter från varje bryggstyrelse och huvudstyrelsen träffas minst en gång per år för att se över bryggstadgarna, att de efterföljs och eventuellt införa förändringar.CMBK:s styrelse 2023