Arrendeavtal lösbåt

Arrendeavtal lösbåt

Med lösbåt menas båt som täcks med presenning och står på kärra, vagn eller bockar/stöttor.

Upprättat: 2016-

Upplåtare: Christinehamns Motorbåtsklubb
Adress: Vålösundsvägen 78, 68152 Kristinehamn

Arrendator:

Medlemsnummer:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:

Omfattning: Lösbåtsplats nr:____på båtupptagningsplatsen med fastighetsbeteckning Kapurja 1 Kristinehamns kommun. Upplåtelsen avser uppställning av båt med täckställning där CMBK anvisat och märkt ut placering av platsen. Skyddstäckning måste monteras ned så snart båten har transporterats från platsen. Innehavare måste vara medlem i CMBK.

Arrendetid: Upplåtelsen gäller för en tid av ett år från den 1 sept. – 30 aug. med automatisk förlängning av ett år om inte uppsägning skett.

Uppsägning: Vid uppsägning av arrende skall uppsägningen ske skriftligen minst tre månader före arrendetidens utgång.

Adressändring: Arrendatorn är skyldig att omgående skriftligen underrätta CMBK:s styrelse om adressändring. 

Arrändeavgift: Arrendeavgift skall erläggas säsongsvis i förskott senast15:e augusti. Arrendatorn förbinder sig att erlägga den avgift som fastställs av CMBK:s årsmöte. Om avgiften inte erlagts före angiven tid anses avtalet vara uppsagt. 

Försäkring: Båt skall vara försäkrad på ett betryggande sätt och av CMBK godkänd omfattning.

El: Elkraft får användas i samband med arbete med båt. Eluppvärmning är inte tillåtet i annat fall än under arbete med båt.

Ordningsregler: Kontraktsinnehavaren förbinder sig att följa klubbens  ordningsregler och bestämmelser enl. bilaga 15:1 som finns att tillgå på klubbens hemsida www.cmbk.se samt på anslagstavlan i vårt klubbhus.

Ändringar eller tillägg till detta kontrakt skall ske skriftligen för att gälla.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Arrendator
CMBK