info, Båtskjul

Information med anledning av uppförande av presennings- eller båtskjul på Kapurja 1, Kristinehamns kommun.

Informationen är till de som har tilldelats en arrendeplats för uppställning av båt där man tidigare anmält intresse för att bygga båt- eller presenningsskjul. 

Kommunen har efter att entreprenaden för Kapurja färdigställts meddelat CMBK att samtliga som ska bygga skjul alltid måste göra en bygganmälan för uppförande av skjul

Uppförandet av skjul är bygglovsbefriat men bygganmälan måste alltid göras. Om skjul inte uppförs och du tilldelats en plats där skjul är tänkt att uppföras kommer du istället att tilldelas en lösbåtsplats, se situationsplan över hur Kapurja 1 är strukturerat. De enda platser som inte kräver bygganmälan är de som har lösbåtsplats. 

Från och med år 2017 står arrendeägaren som byggherre till de skjul som uppförs på vårt klubbområde Kapurja 1, bygganmälan skall alltid inlämnas av byggherren till kommunens byggnadsnämnd.

Alla som bygger skall lämna in en situationsplan där platsen för byggnaden märkts ut, fasad och planritning samt skiss av skjul, som även ska vara skalenligt måttsatt.

Avgifter för anmälan är i enlighet med taxa fastställd av Kristinehamns kommunfullmäktige.

Kostnad för bygganmälan av skjul tillfaller byggherren Utöver anmälningsavgiften tillkommer avgift för utstakningskontroll båtskjul, presenningsskjul eller tält. Bygglovsbefrielse gäller upp till 78 m2 och 5 m utvändigt höjdmått (gäller ovansida av yttertak vid takfot.)

Vid avvikelse från gestaltningsprogram måste ansöka om bygglov lämnas till byggnadsnämnden i Kristinehamns kommun. 

El-central som skall kopplas in i samtliga skjul ägs och skall installeras via CMBK. För att få centralen inkopplad ska Elteknik AB kontaktas 070-3127080 som är CMBK:s entreprenör. Kostnad för centralen fakturerar CMBK skjulägaren efter montering av centralen 

Det är av största vikt att skjulen uppförs enligt detaljplan och gestaltningsprogram för att uppförande av skjul blir godkänt. Kom ihåg att alltid kontakta CMBK för godkännande innan bygganmälan lämnas till kommunen. Observera att det är den som lämnar in bygganmälan som är byggherre för skjulen. När bygganmälan beviljats skall även CMBK ha kopia på anmälan innan byggnationen får påbörjas.

Efter att båt/presenningsskjul eller tält är byggt och slutfört skall CMBK meddelas för att godkänna uppförandet. 

I samband med uppförande skjul kan Tomas Karlsson kontaktas på tel: 070-3991676

Genom styrelsen CMBK