Bryggstadgar

Stadgar för CMBKs bryggföreningar
Bryggföreningarna är ideella föreningar, som lyder under CMBK:s styrelse. Styrelsen gör upp särskilda stadgar för bryggföreningarna, och som revideras varje år i samråd med bryggföreningarnas styrelse.

1.  För att äga bryggplats eller hyra båtplats/bojplats i en bryggförening krävs medlemskap i CMBK.

2.  Bryggföreningarna lyder under CMBK, men ska ha egen styrelse om minst tre ledamöter varav en skall väljas som ordförande samt val av två revisorer. Kopior på balansräkning, ägarförteckning samt valda ledamöter i bryggstyrelsen skall delges CMBK:s styrelse efter bryggföreningarnas årsmöte.

3.  Bryggstyrelsens uppgifter. -att verka för föreningens ändamål. -att sammankalla till minst ett f.möte / årsmöte varje år och att verkställa fattade mötes beslut. -att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring. -att upprätta verksamhetsberättelse och balansräkning samt   framlägga dessa vid sitt årsmöte. -att föra ägarförteckning. -att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar eller av CMBK:s stadgar.

4.  Bryggföreningen bör ha ett bankgiro eller postgiro, som skall vara personligt knutet till bryggföreningens kassör.

5.  Varje medlem i bryggföreningen äger sin plats. När viktiga frågor skall avgöras krävs skriftlig kallelse till samtliga bryggmedlemmar där det framgår av dagordningen vad som skall beslutas. Röst kan avges i frågan skriftligen eller genom ombud. För att beslutet skall äga laga kraft krävs 3/4 majoritet av alla bryggmedlemmar.

6.  Vid försäljning av bryggplats äger bryggföreningens medlemmar förköpsrätt om någon önskar byta plats på bryggan Varje bryggstyrelse ansvarar för byteskö på respektive brygga.

7.  Priset på bryggplats får utgöra maximalt priset för ny motsvarande bryggplats. Priset skall göras upp i samråd med bryggföreningens styrelse, som har att godkänna köpet. Medel i bryggfonden tillhör bryggföreningen.

8.  Överlåtelse av bryggplats får ske endast till familjemedlem, efter anmälan till bryggstyrelse.

9.  Uthyrning av bryggplats får endast ske till medlemmar inom CMBK. Om båten säljs under säsongen äger köparen rätt att utnyttja platsen under resterande del av året. Hyra får ej överstiga kommunens taxa. Uthyrning får ske max två år, därefter skall ärendet prövas av respektive bryggstyrelse. Bryggplats får ej användas i kommersiellt syfte.

10. Båt som ligger vid andelsbryggan skall vara försäkrad.

11. Bryggmedlem som ej fullgör sina skyldigheter vad gäller avgifter, arbetsplikt, stadgar riskerar att få sin plats tvångsinlöst av bryggföreningen. 

CMBK:s STYRELSE.