Miljökrav

Miljöregler för CMBK medlemmar

Christinehamns motorbåtsklubb, CMBK, är en ideell förening som har till mål att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

CMBK och dess medlemmar skall:

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtutnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • Sprida information om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att CMBK’s ambitioner och mål avseende miljöförbättring skall få genomslag.
 • Verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är miljömässigt motiverad.

CMBK’s miljöpolicy skall granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Som medlem i CMBK förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande mer konkreta miljöregler

Christinehamns motorbåtsklubb, CMBK

Miljöreglerna har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten

Miljöreglerna skall följas av alla medlemmar i CMBK och är en del av båtklubbens miljöpolicy.

Miljöregler

 • Så långt det är möjligt skall medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas. 
 • Överväg användande av biocidfri bottenfärg eller enbart tvättning av båtbotten istället för användande av biocidfärger.
 • Tvätt av båtbotten får endast ske på avsedd spolplatta som finns i omedelbar anslutning till lyftkranen.
 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning göras på miljöstation*.
 • Vid bortskrapning av bottenfärg skall underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester samlas upp och lämnas in som miljöfarligt avfall på miljöstation*. 
 • Vid torrslipning av biocidfärg skall stoftavskiljare med filter avsett för ändamålet användas.
 • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.

Vid eventuella utsläpp som kan ha miljöpåverkan så skall kontakt tas med SOS Alarm på nr 112. En rapport om sådan händelse skall även lämnas till klubbens miljöansvarige. 

Avfallsplan

 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten skall av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation*.
 • Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i egen soptunna hemma. Hushållssopor får inte slängas i klubbens container.
 • Båtägare skall hålla rent och snyggt vid såväl uppställningsplatsen samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben skall skräpas ner.
 • Tömning av toalettavfall i vattnet inom svenska farvatten är förbjudet! Använd sugtömning. Sugtömningsstation finns på servicebryggan belägen i direkt anslutning till lyftkranen.

*Miljöstation finns på båtuppställningsplatsen för vinterförvaring av båtar, se skylt.

Har du frågor? Kontakta styrelsen eller båtklubbens miljöombud.CMBK Miljöplan