Ordningsregler

 

     2017-09-01 CMBK

       Bilaga 15:1

 

Christinehamns Motorbåtsklubb CMBK

 

Ordningsregler gällande Christinehamns motorbåtsklubb och tillhörande områden, såsom Kapurja, klubbstuga och uthamnen på Alvön

 

 1. Inledning samt nytt medlemskap
 2. Allmänna ordningsregler
 3. Avgifter
 4. Försäkringar
 5. Klubbhus och uthamn på Alvön
 6. Kapurjaområdet
  1. 6.1.Låsning

Sopcontainer, spillolja och kasserade batterier

  1. 6.2.Toaletter
 1. Kapurja båtuppläggning
  1. 7.1.Berättigande till båtuppläggningsplats
  2. 7.2.Regler för båtuppläggningsplats
  3. 7.3.Arbetsplikt
  4. 7.4.Båttäckningar, ställningar och bockar  
  5. 7.5. EL
  6. 7.6.Vatten
  7. 7.7. Bil på området   
  8. 7.8. Båtbygge
 2. Utrustning och material
  1. 8.1.Upptagningskran
  2. 8.2.Hjullastare och vagnar
  3. 8.3.Högtryckstvätt
  4. 8.4.Mastkran
  5. 8.5.Mastställning
 3. Sjösättning och upptagning
 4. Kranområdet 

      11. Andelsbryggor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Inledning och nytt medlemskap

 

Christinehamns Motorbåtsklubb är en ideell förening för idkande av båtliv.

 

Föreningen äger området Kapurja med fastighetsbeteckning Kapurja 1 där stugan och uppläggningsplatsen finns. Föreningen har även en uthamn på Alvön där det finns betongbrygga och grillplats.

Medlem blir man genom att anmäla sig till kontaktperson eller genom att anmäla sig via internet på vår hemsida www.cmbk.se samt att man då sätter in medlemsavgiften

på bankgirokonto 5433-6722.

 

Medlemsavgift som inte är betald efter 1 påminnelse medför att medlemskapet tas bort hos CMBK och SBU utan flera meddelanden till medlemmen.

 

På Kapurjaområdet upplåts mark för uthyrning till vinterförvaring av båtar tillhörande medlemmar i CMBK och CSS med automatisk förlängning av ett år i taget.  Vidare finns en hamnanläggning med sjösättningskran, mastkran samt brygga för tillfällig förtöjning.

Endast medlemmar äger rätt att utnyttja klubbens tjänster, sjösättnings- och upptagningsutrustningar under iakttagande av klubbens stadgar och ordningsregler.

 

Dessa ordningsregler har tillkommit för att vi ska ha ett prydligt område runt vårt Kapurja samt att sjösättning och upptagning ska kunna ske så smidigt som möjligt

och att klubbens kostnader för drift och skötsel av området ska hållas så låga som möjligt. Styrelsen äger rätt att medge undantag från ordningsreglerna.

 

Inom klubben finns en särskilt utsedd Kapurjaansvarig som tillsammans med medlemmarna i Kapurjasektionen ansvarar för verksamheten.

CMBK sköter all administration gällande Kapurja, där även kran för båtlyft samt mastkran ingår.

 

    2. Allmänna ordningsregler

 

           Inom Kapurjaområdet skall ordning iakttas så att området ger ett prydligt och

           välvårdat intryck. Öppen eld eller borttagning av färg med öppen låga, svetsning eller

           annan typ av brandfarligt arbete får inte förekomma inom området utan att man 

           försäkrat sig om brandsäkerhetskrav och vart släckutrustning finns. 

           Varje båtägare är ansvarig för att hålla rent och städa sin plats. 

           Vid uppsägning av arrendeplats ska platsen återställas till ursprungligt skick om och 

           när skjul rivs eller monteras ned. Vid försäljning av skjul ska CMBK:s styrelse 

           meddelas om ny ägare med namn och adress. 

           Medlem som medför barn inom området ska hålla dessa under uppsikt eftersom 

           området är mycket olämpligt som lekplats.

           Båtägare/medlem som på ett eller annat sätt utnyttjar klubbens område, utrustning eller

           material är skyldig att respektera de särskilda föreskrifter som styrelsen från fall till

           fall kan komma att utfärda. Dessa anslås på anslagstavlan på klubbhuset.  

 

 

 

 

    3. Avgifter

 

           Medlemsavgiften och övriga avgifter som hör till Kapurja skickas på en

           sammanställd faktura och ska betalas i förskott innan båt placeras på området

           Avgiften för arrendeplats skall vara betald enligt gällande arrendeavtal. Vid behov ska

           kvitto för uppställningsplats på Kapurja kunna uppvisas för kranföraren.

                

    4. Försäkringar

 

           Båtägare som utnyttjar klubbens serviceanordningar som båtlyftkran, mastkran,

           uppläggningsplats etc. skall ha gällande ansvarsförsäkring som täcker vad han enligt

           lag kanbli skyldig ersätta för skador han åsamkar tredje person i händelse av ägare, 

           brukare eller förvarare av båten.

 

           För båtar som utnyttjar båtlyftkranen, mastkranen eller annan klubbägd utrustning

           skall dessutom gällande försäkring för slipskada finnas(innefattande skador som

           kan uppkomma vid sjösättning, torrsättning och medan båten står på land eller slip)

           I förekommande fall ska försäkringsbevis kunna visas.

 

           Christinehamns Motorbåtsklubb är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) vilket bl.a.

           medför att medlemmarna har rätt att teckna försäkring i båtorganisationens eget

           försäkringsbolag Svenska Sjö.

           I försäkringsfrågor kontaktas klubbens försäkringsansvarige.      

 

 

    5. Klubbhus

 

           CMBK är ägare av stugan som står på området Kapurja. Styrelsen ansvarar

           tillsammans med stugkommittén för hur klubbstugan utnyttjas. Medlemmar kan

           nyttja stugan för kurser, sammanträden eller annan sammankomst som berör 

           och/eller främjar klubbverksamheten. 

           Medlem kan även hyra stugan för privata arrangemang under vintersäsongen

           1/10 till 15/4. 

           Klubbstugan och utvändig wc har kodlås.

           Tagbricka för att få tillgång till stugan finns att köpa av Kapurjaansvarig.

           Klubbstugan skall alltid vara låst när ingen vistas i lokalen. Den som sist lämnar 

           lokalen tillser att dörrar och fönster är låsta och belysning släckt.

           Klubblokal och pentry skall lämnas i städat skick, porslin diskat, spis och bänk

           avtorkade och sopor tömda.

 

           RÖKNING ÄR FÖRBJUDEN I KLUBBSTUGAN  

 

           Uthamnen på Alvön består av en betongbrygga i skyddat läge samt förtöjningsbojar

           och ett antal bord. Hela området är ett naturreservat och detta ska beaktas. I närheten

           av bryggan finns kommunal TC.

 

 

 

 

 

    6. Kapurjaområdet

 

    6.1 Låsning

 

           Kapurjaområdet är avstängt med bom för obehörig trafik, där bommen alltid ska var

           låst och stängd. Den som hyr ställplats på Kapurja och vill ha tillgång till området kan  

           kontakta Kapurjaansvarig för att köpa nyckelbricka/Tag.

           

           OBSERVERA att snöröjning som görs på området är ett krav från brandmyndigheten i 

           händelse av brand. Området halkbekämpas inte.

 

    6.2 Sopcontainer, spillolja och begagnade batterier

 

           Klubben har en egen miljöstation. Varje medlem ansvarar för att avfall som inte har  

           speciellt uppsamlingskärl deponeras på rätt sätt. Spillolja ska hällas i därför avsedd

           behållare i miljöstationen. Färger och andra lösningsmedel ska placeras i för ändamålet 

           avsedd behållare. Begagnade batterier ska placeras i separat uppmärkt

           uppsamlingslåda. Skräpcontainer avsedd för grovsopor finns uppställd invid

           miljöstationen, vilken endast är avsedd för grovsopor från Kapurja.

           Byggavfall i samband med skjulbygge eller annat får inte slängas i skräpcontainern.

 

    6.3 Toalett

 

 

           Toalett finns endast i CMBK:s klubbstuga. En toalett från utsidan och en inne i stugan.

           För att kunna använda dessa krävs medlemskap i CMBK och att man köper Tag

           eller nyckelbricka, vilket kan köpas hos CMBK:s Kapurjaansvarig.

 

    7. Båtuppställning

 

    7.1 Berättigande till båtuppläggningsplats.

 

           Endast medlemmar i CMBK och CSS är berättigade till båtuppställningsplats.

           Kapurjaansvarig delar ut vinterförvaringsplats till medlemmarna efter ansökan.

           Platsantalet är begränsat och kölista tillämpas. Lösbåtsplats får inte hyras ut i andra

           hand annat än vid godkännande från Kapurjaansvarig eller CMBK:s styrelse. Missbruk

           kan medföra att medlem fråntas rätten till uppställningsplats. Lösbåtsplats som inte ska

           utnyttjas ska sägas upp till Kapurjaansvarig enl. gällande arrendeavtal. 

           Om uppsägning inte sker är platsinnehavaren skyldig att betala fastställd avgift även

           om platsen inte används. 

           Plats som inte är betald den 1:e september är förverkad även om den inte är

           uppsagd.

 

    7.2 Regler för båtuppläggningsplats

 

           Kostnad för båtuppställningsplats debiteras efter platsens yta.

           Avgiften fastställs på CMBK:s årsmöte.

           Samtliga platser har ett specifikt nummer, vilket ska framgå vid varje plats.

           Kapurjaansvarig tillsammans med hamnfogde kan i vissa fall vara tvungna att byta 

           platser p.g.a. olika omständigheter.

           Vagnar och täckställningar ska vara märkta med namn, telefonnummer och

           klubbtillhörighet.

           Brandgator får inte blockeras med vagnar, båtar eller annan utrustning.

           Det åligger varje platsinnehavare att hålla sin plats ren från skräp och sly. 

           Enligt statens brandnämnd 1983:5 ska gräs, sly och annan växtlighet hållas borta 

           eller kortklippt. Skjul där det finns gasolflaskor ska märkas på utsidan med godkänd

           skylt för gasol. 

           Ingen uppställning av vagnar förutom hyrda medlemmars är tillåten på Kapurja, 

           vilket även gäller under sommarhalvåret. Båtvagnar som inte är märkta kommer att

           förpassas från området, kostnader kommer då att debiteras ägaren.

 

    7.3  Arbetsplikt

 

           Medlem i CMBK eller CSS som hyr plats för båtuppställning eller skjul på Kapurja 

           ska fullgöra en årlig personlig arbetsplikt.

           Genom styrelsens försorg i samråd med Kapurjasektionen ska medlem ges två

           tillfällen att under säsongen fullgöra sin arbetsplikt genom att delta vid minst ett 

           tillfälle, höst eller vår. Datum för arbetsdagar anges i matrikeln samt på hemsidan

           www.cmbk.se Avprickning sker mot lista för kontroll. Medlem som hyr plats och

           uteblir från båda tillfällena kommer att debiteras ettfastställt belopp i samband med

           årsavgiften. Befrielse från avgift kan endast beslutas av styrelsen som också avgör

           vilkakategorier av prestationer som godkänns som utförd arbetsplikt.

 

    7.4 Båttäckningar, ställningar och bockar 

           Se bilaga 15:2 

 

           Varje båtägare ansvarar för att pallbockar och liknande anordningar uppfyller

           rimliga säkerhetskrav. Övertäckning av båt skall arrangeras så att ingen skada sker

           på annan egendom inom området.

           Vagnar och annan pallning som inte är märkt kommer att förpassas från området.

           Båtvagnar får inte förvaras på Kapurja om inte arrendeavtal är tecknat med

           båtvagnsägaren. Möjlighet att hyra plats under sommarhalvåret för icke arrendeägare

           kan ske om utrymme finns. 

           Frånhösten år2015gäller nya reglerförbåt och presenningsskjul.

          Vid uppförande av båt/presenningsskjul ska av kommunen och CMBK fastställda

           krav och bestämmelser uppfyllas. 

          Det åvilar alltid arrendeägaren att förvissa sig om gällande regler och bestämmelser.

          Båt/presenningsskjul får endast uppföras på platser anvisade av CMBK:s styrelse eller

          Kapurjaansvarige och fårinte påbörjas innanBygganmälan gjorts till Kristinehamns

          kommun. Ställningar som förfaller eller av annan anledning utgör någon form av risk

          för skada på annans egendom eller skada på person kommer av styrelsen att åläggas

          att plockas ned eller rivas. Om inte åtgärd sker från arrändeägaren kommer CMBK 

          att ombesörja borttagning där debitering sker till arrendeinnehavaren.

 

          CMBK:s Kapurjasektion samt traktor/kranförare har rätt att neka att befatta

          sig med båt där vagga, bockar etc. inte uppfyller krav på lämplighet, hållfasthet

          och funktion.

 

 

 

    7.5 El

 

          Alla medlemmar med båt upplagd på Kapurja har i mån av tillgång rätt till el med

          upp till 100 kWh/år. Förbrukningen ingår i grundkostnaden för uppställningsplats på

          Kapurja.Eluppvärmning för t.ex. avfuktning båt, behaglig arbetstemperatur vid 

          rustning är inte tillåtet. Kontinuerlig elanslutning är inte tillåten. Vid laddning av  

          batteri får elström vara inkopplad under max 3 dygn där krav på datummärkning

          gäller. Kabel som är ansluten ska hängas upp och får inte ligga på marken.

          Huvudströmbrytare på skjul som inte har elmätare ansluten ska vara avstängda när 

          strömmen inte används. Elkablar som används ska vara avsedda för utomhusbruk 

          och får inte vara anslutna nattetid utan särskilt tillstånd. I skjul som har elanslutning

          ansvarar innehavaren för att anläggningens elsäkerhet fortlöpande kontrolleras enligt

          krav i starkströmsförordning 2009:22. Elinstallationsarbeten i anläggningen får

          endast utföras av behörig elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av 

          behörig elinstallatör enligt elinstallatörsförordning 1990:806. 

          De arrendeägare som har elanläggning i båt/presenningskjul kommer vid 

          inkopplandet av elcentral att debiteras en egenavgift, kostnaden är fastställd av

          CMBK:s styrelse.

          Båt och presenningskjul med av CMBK inkopplade elmätare har fri användning av

          el. Kostnaden för elförbrukning kommer att debiteras arrendeägaren med avgift per 

          kWh där kostnaden är fastställd av CMBK:s styrelse.

 

          Det är (enligt gällande lagstiftning) absolut förbjudet att göra ingrepp på klubbens 

          elinstallationer. Vid fel ska någon ur elsäkerhetsgruppen kontaktas. 

          Kabel som är ansluten utan tillstånd dras ur utan att något ansvar tas av CMBK:s 

          styrelse för vad som är anslutet i båten

 

          OBS! styrelsen frånsäger sig allt ansvar gällande skador som sker på grund av 

          frånkopplad ström eller skador på grund av ex. elavbrott 

 

   7.6 Vatten

 

         Kommunaltvatten finns att tillgå på Kapurjaområdet förutom vinterhalvåret.

         Delar av slangarna ligger ovan jord vilket innebär att vattnet måste stängas av under 

         Kalla årstiden för att undvika frysskador. Avstängning görs i klubbstugan.

         Ett antal vattenposter med standardkoppling finns uppsatta. Se alltid till att vattnet

         stängs av efter användande av vattenpost. Vid fel ska vattenansvarig kontaktas.

         Tänk på att vi från år 2016 har kommunalt vatten i våra ledningar på Kapurja som 

         betalas av klubben.

 

   7.7 Bil på området

 

         För att uppfylla räddningsverkets krav på fria utfartsvägar ska bilar inom området

         parkeras på sådant sätt att inga hinder finns för eventuella räddningsfordon.

 

 

 

 

 

 

   7.8 Båtbyggnad 

 

         Kapurja är inte avsett att användas vid självbyggen. Om medlem har önskemål om

         sådant arbete skall särskilt tillstånd från styrelsen begäras och ett särskilt avtal

         upprättas. Av avtalet skall framgå byggtid, markdisposition, avgifter för

         elförbrukning samt regler rörande brandsäkerhet, städning m.m.

 

   8. Utrustning och material

 

   8.1 Upptagningskran

 

         Klubben äger en fast upptagningskran. För beställning av sjösättning och upptagning 

         finns pärm med datum och tider vid brevlådan på lillstugan. Vid bokning av tider skall

         alltid bokning göras från första bokningsbara tid, så att kranförare får ett

         sammanhängande arbetspass, annat accepteras inte.

         I pärmen finns även en lista på alla som har utbildning, nyckel och tillstånd att lyfta 

         båtar i kranen

 

   8.2 Hjullastare, traktor och vagnar 

 

         Hjullastaren får endast föras av personer med av CMBK:s styrelse utbildad personal

         med giltigt förarbevis där föreskrifter för användande av hjullastare finns.

         CMBK:s maskiner får inte brukas utanför Kapurjaområdet annat än vid speciella

         tillfällen, ex arbete vid någon av CMBK:s anläggningar eller service på annan plats.

         Vid fel eller problem med maskiner kontaktas ansvarig för traktor och traktorskjul.

 

   8.3 Högtrycksaggregat 

         

         Från hösten år 2015 får inte tvättning och rengöring av båtar under vattenlinjen

         ske på annan plats än spolplattan som är belägen i direkt anslutning till kranområdet.

         Tvättanläggningen ägs och drivs av Kristinehamns kommun, vilket innebär att kostnader

         för tvätt/rengöring är fastställt av kommunen och betalas direkt till kommunen via

         kortläsare som kommer att sättas i bruk hösten 2017.

         OBS att det är absolut förbjudet att använda egen eller CMBK:s högtryckstvätt

         vid tvätt av båt på spolplattan.

 

   8.4 Mastkran

 

         Mastkranen används på brukarens egen risk. Brukaren skall vid användande

         kontrollera att inga felaktigheter finns på mastkranen som kan äventyra säkerheten.

         Mastkranen är låst, nyckel finns i klubbhuset. Master får inte läggas upp inom 

         kranområdet utan skall omgående efter namnmärkning placeras på därför avsett ställe.

         Om felaktigheter upptäcks skall dessa anmälas till ansvarig för kran och tillbehör.

              

   8.5 Mastställning

 

        Vid mastställningen som för närvarande är placerad vid nedre plan får medlem i CMBK

        och CSS som ligger på området förvara sin mast. Före placering i stället måste spridare

        demonteras samt stående och löpande gods najas. Master skall vara märkta med ägarens

        namn och adress för att få förvaras i maststället.

   9. Sjösättning och upptagning

 

       KRAV: Båt som ska lyftas måste vara försäkrad och får väga MAX 10 Ton.

       Sjösättning och upptagning beställs enligt meddelande i årsprogram eller info som 

       finns på hemsidan eller kranförarlista som är anslagen på klubbhusets anslagstavla eller

       CMBK:s hemsida www.cmbk.se

       Listan innehåller alla de funktionärer från CMBK och CSS som har utbildning och

       tillstånd att lyfta båtar i kranen samt förarbevis för hjullastare.

       Innehavare av krannyckel är skyldig att ta betalt, bokföra alla lyft och redovisa till 

       CMBK:s kassör. Lista för redovisning finns i boden vid fjärrkontrollen till kranen

       alternativt hos kassören eller den bokningsansvarige.

       Vid skada eller andra fall där snabb hjälp behövs kan personer på listan anlitas för

       lyfthjälp.

 

 10. Kranområdet

          

       Intill kran och mastkran finns plats för tillfällig förtöjning. Hela träbryggan innanför

       kranen tillhör CMBK och är avsedd att användas för tillfällig förtöjning förutom

       hörnet som är avsett för Sjöräddningsbåten VICTORIA       

 

 11. Andelsbryggor

 

        I CMBK finns 7 bryggföreningar med andelsplatser där varje brygga/bryggförening

        har egen ekonomi och egen styrelse. Bryggorna har grindar, ström och vatten.

        Platser för uthyrning finns inte annat än s.k. jolleplatser på landfästen till bryggorna.

        Dessa platser administreras av varje brygga.

        Medlemskap i CMBK är ett krav både för att stå i bryggkö, köpa andelsplats eller för

        att hyra plats på någon av bryggorna.

        Kölista för att få tillgång att köpa plats administreras av bryggköansvarige i CMBK:s 

        styrelse. Representanter från varje bryggstyrelse och huvudstyrelsen träffas

        minst en gång per år för att se över stadgarna, att de efterföljs och eventuellt införa

       förändringar. 

 

       CMBK:s styrelse